TỪ VỰNG #ieltswriting TASK 1 DẠNG PROCESS (P2)

to experience/undergo significant changes: trải qua những thay đổi đáng kể
to lay a massive number of eggs: đẻ một số lượng lớn trứng
to hatch within 3 to 5 days: nở trong vòng 3 đến 5 ngày
to hatch into …: nở thành con gì
the hatching process: quá trình nở
to be … cm in length/ to be … cm long: dài … cm
to vary in size/colours/shapes: đa dạng về kích thước / màu sắc / hình dạng
to be termed …/ to be commonly called …: được gọi chung là …
to grow to adult size/ to grow to maturity/ to turn into an adult/ become fully-grown adults: tới giai đoạn trưởng thành
to emerge/appear: xuất hiện
feeding grounds: khu vực kiếm ăn
to feed on…: ăn cái gì
external gills/ internal gills: mang bên ngoài / mang bên trong
to grow quickly in size: tăng triển nhanh chóng về kích thước
to shed their old skin/ to shed their outer layer: thay da cũ / thay lớp ngoài của chúng
to breathe underwater: thở dưới nước
to make mass migration across long distances: thực hiện di cư hàng loạt với khoảng cách dài
the cycle repeats itself/ starts again: chu kỳ lặp lại/ bắt đầu lại
the life cycle takes/lasts …. days/weeks/…: vòng đời kéo dài …. ngày / tuần / …
after …days/weeks of development: sau … ngày / tuần phát triển
over the course of … days/weeks: trong bao nhiêu ngày / tuần
to be covered with …: được che phủ, bao phủ bởi …
PHẦN VÍ DỤ
Overall, there are eight stages in the life cycle of the salmon, starting with eggs and continuing until they become fully-grown adults.
Nhìn chung, có tám giai đoạn trong vòng đời của cá hồi, bắt đầu từ trứng và tiếp tục cho đến khi chúng trở thành các con cá trưởng thành.
At the first stage of the life cycle, the female salmon chooses the best spot in rivers and lays a massive number of eggs, which are then incubated before developing into tiny fish.
Ở giai đoạn đầu tiên của vòng đời, cá hồi cái chọn vị trí tốt nhất trên sông và đẻ một số lượng lớn trứng, sau đó trứng được ấp trước khi phát triển thành cá nhỏ.
In the next stage, the fish grow quickly in size and move downstream to freshwater areas.
Trong giai đoạn tiếp theo, các con cá phát triển nhanh chóng về kích thước và di chuyển xuống hạ lưu đến vùng nước ngọt.
At the following stage of the life cycle, the young fish become much bigger and begin their journey to the ocean where they develop into mature adult salmon.
Ở giai đoạn tiếp theo của vòng đời, cá con trở nên to lớn hơn nhiều và bắt đầu hành trình ra đại dương nơi chúng phát triển thành những con cá trưởng thành.
Chúc mọi người học tốt ❤

Tags: