TỪ VỰNG #ieltswriting TASK 1 DẠNG PROCESS

 • to be dug out of the ground: được đào lên khỏi mặt đất
 • to be placed onto a metal grid: được đặt lên 1 vỉ kim loại
 • to be put through a roller: được đưa qua băng chuyền
 • breaks it into small chunks: đập nó thành những mảnh nhỏ
 • to be mixed with: được trộn với
 • to be either put in a mould or cut by a wire cutter: hoặc được đưa vào 1 cái khuôn hoặc được cắt bởi 1 cái máy cắt gạch
 • well-shaped(adj): có hình dạng đẹp
 • to be laid in a drying oven: được đặt vào 1 cái lò nung
 • to be then heated in a kiln: được đun nóng trong 1 cái buồng
 • moderate temperature: nhiệt độ vừa phải
 • to be cooled: được làm nguội
 • to be packaged: được đóng gói
 • to be transported to…/ to be delivered to …: được vận chuyển đi đâu đó
 • to be picked by hand: được hái bằng tay
 • to be dried in the sun: được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời
 • to be sold to …: được bán cho …
 • to be harvested: được thu hoạch

Phần ví dụ

 • In the first stage of the process, clay is dug out of the ground.
Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình, đất sét được đào lên khỏi mặt đất.
 • After that, the clay is mixed with sand and water, and the resulting mixture is either put in a mould or cut by a wire cutter to make well-shaped bricks.
Sau đó, đất sét được trộn với cát và nước, và hỗn hợp thu được được đặt trong khuôn hoặc cắt bằng máy cắt gạch để tạo ra những viên gạch có hình dạng đẹp.
 • At the first stage of the process, coffee beans are picked by hand before being dried in the sun.
Ở giai đoạn đầu tiên của quy trình, hạt cà phê được hái bằng tay trước khi được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời.
 • These coffee jars are delivered to shops and supermarkets, ready to be sold to consumers.
Những hộp cà phê này được chuyển đến các cửa hàng và siêu thị, sẵn sàng để bán cho người tiêu dùng.
 • At the first stage in the corn ethanol making process, corn is harvested and then put in a suitable place to ensure safe storage.
Ở giai đoạn đầu tiên trong quy trình sản xuất ethanol, ngô được thu hoạch và sau đó được đặt ở một nơi thích hợp để đảm bảo lưu trữ an toàn.
Tags: