Cách dùng từ since trong writing

-Lưu ý sơ bộ về since:

+ Since có hai nghĩa, since trong kể từ khi-thì hiện tại hoàn thành, và since =because nhưng since đứng đầu câu với nghĩa “vì” tự nhiên hơn. 

+Since dùng trong cause -effect. since S V and S V 

Nào cùng thực hành: 
Đề 1:

Many people try to look younger today, reasons, and ” positive or negative” ? 

 1. For example: Since people do more exercise,they look younger. 

Enhance it: 

2. For example, since there are more new technologies helping them monitor their health coming out, they tend to get more serious in their diet and physical activities, which slows down the aging process. 

Ở câu 2, chúng ta cụ thể hóa hơn cái việc do more exercise là như thế nào, và quan trọng là có end results, cái dẫn tới việc vì sao họ trẻ. 

Đề 2: some students take gap year between schools and universities. do advantages outweigh the disadvantages. 

 1. since students do not go to school, they can work to make money. 
 2. since students do not have to prepare for their assignments, they would have more time to seek employment, especially entry-level positions, helping them make a living or taking care of their family. 

  Chúng ta vừa phải nhìn cách dùng của since, cũng phải luôn học cách nâng cấp band điểm cho câu như những ví dụ trên nhé.

Đề 3: Some people say that so much attention and to many resources are given in the protection of wild animals and birds. agree or disagree?

 1. Since there have been a large number of wild animals and birds going to be extinct everyday, resources have never been sufficient. 
 2. since most humans do not reside in the wilderness, they cannot fully understand and appreciate wild animals and birds.

Đề 4:  the use of mobile phones is as antisocial ans smoking. Smoking is banned in certain places so mobile should be banned like smoking. agree or not? 

 1. since mobiles help people communicate, they are not antisocial. 
 2. since mobile phones are tools of communication, they have capabilities to connect people even if those people are not close.
 3. since mobile phones are communication devices, they have capabilities to connect people even if they are not close. 
  tools ko sai nhưng nghĩa của nó không hẹp bằng device. tool là công cụ, bao gồm cả thiết bị, còn device là thiếu bị ta nghĩ ngay tới điện thoại, 
 4. for example, since mobile phones are capable of storing a large amount of contact information, they allow users to stay in touch with others without much memorization. 

Chúng ta học những từ since, if by, in order to, … là để cho chúng ta có một cái gờ để triển ý nhé các bạn. luôn có nhiều mối quan hệ nguyên nhân kết quả, đôi khi các từ này nó như thể mở ý cho ta. 

Chúc các bạn luyện tập tốt.

 

 

Tags: