Boost your vocabulary _ Cam9_2nd_Test 1

BOOST YOUR VOCABULARY CAMBRIDGE IELTS 9 – SECOND EDITION
Gửi các bạn phiên bản mới của bộ sách Boost your vocabulary Cambridge IELTS 9. Trong đó, team mình đã bổ sung phần phiên âm. Như vậy, với phiên bản lần này, các bạn có thể sử dụng từ vựng trong sách để áp dụng vào phần thi Speaking.
Đây là test 1. Các bạn trong team mình vẫn đang hoàn thiện các phần còn lại và sẽ gửi cho các bạn sớm.
 
Tags: