PHƯƠNNG PHÁP LUYỆN ĐỂ LÊN TRÌNH LISTENING NÓI CHUNG

Phƣơng pháp luyện nghe hiệu quả nhất (đặc biệt với làm bài nghe trong kỳ thi IELTS) mà mình đƣợc biết
và đã áp dụng hiệu quả đó là NGHE VÀ CHÉP CHÍNH TẢ. Bạn nghe và chép chính tả lại 100% những
gì bạn nghe đƣợc. Bạn nên kết hợp luyện nghe và luyện pronounciation luôn (luyện nghe với nói bao giờ
cũng nên luyện song song). Cụ thể phƣơng pháp này nhƣ sau:
+ Bƣớc 1: tìm một nguồn phát tiếng Anh chuẩn (nói về chủ đề mà bạn thấy hứng thú) và phải có
phụ đề (nhất thiết phải có)
Dƣới đây là một số nguồn mình đã nghe. Bạn nào biết nguồn nghe khác (lƣu ý là có transcript) thì
comment vào đây để share cho mọi ngƣời cùng luyện tập nhé.

Nguồn nghe cho bạn mới bắt đầu
http://learningenglish.voanews.com/ ( anh mỹ) -> chọn level mới bắt đầu nhé
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/ (anh anh)
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts (anh anh)
Spotlight radio: Website này dành cho những ngƣời mới học tập luyện nghe tiếng Anh mỗi ngày. Mỗi bài
có thời lƣợng khoảng 15′, đƣợc đọc với tốc độ chậm. Mỗi tuần có 7 bài đọc nhƣ thế đƣợc cập nhật.
Truy cập: http://spotlightenglish.com/listen/
Nâng cao:
http://learningenglish.voanews.com/ ( anh mỹ)
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine (anh anh)
Phiên bản trên android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gate.android.bcenglish
British Council Podcasts.rar. Bộ khủng 1.58 gb (anh anh) do Kili Manjaro upload
Link
download: https://mega.co.nz/#!MUpRBTrZ!MSVFl1DY57qD_tLtqd17yTrlUR_w5kldzc5iG4ap9R0
http://www.britishcouncil.org/professionals-podcast-english-listening-downloads-archive.htm(anh anh)
http://breakingnewsenglish.com/ (anh anh)
http://www.cnn.com/studentnews/ (anh mỹ)
http://www.ted.com/ (tổng hợp)
http://www.listen-and-write.com/ (tổng hợp)

Tags: