3 CÁCH LẤY VÍ DỤ TRONG IELTS WRITING TASK 2

Cách 1: Sử dụng “for example” hoặc “for instance”: ví dụ

Nếu mình sử dụng 2 cụm này, mình có thể triển khai như sau.
 • Ý chính (→ Ý triển khai) → For example, …/ For instance, …
Mình có thể đặt for example/ for instance ở đầu câu, hoặc đặt nó sau chủ từ để câu của mình nhìn học thuật hơn.
Sau đây là một số ví dụ
Ví dụ 1
Ý chính: Những người làm việc quá nhiều không dành thời gian cho các hoạt động tình nguyện cái mà mang lại nhiều lợi ích cho xã hội.
Để nêu được 1 ví dụ hay, mình thường sẽ phân tích ý chính như sau:
 • Những người làm việc quá nhiều → cụ thể là ai? → chú tôi
 • các hoạt động tình nguyện → hoạt động tên gì? → hoạt động bảo tồn thiên nhiên
Từ đó mình có được ví dụ là: Chú tôi hiếm khi dành thời gian cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên vì chú làm việc hơn 60 giờ 1 tuần.
Triển khai tiếng Anh:
In terms of community life, overworked people do not devote time to voluntary activity that brings benefits for their society. My uncle, for example, hardly has time for conservation work because he works more than sixty hours per week.
Các bạn có thể đặt cụm từ “for example” ra đầu câu cũng được, nhưng mình đặt vậy thì câu có vẻ học thuật hơn.
Các bạn có thể thay for example = for instance:
My uncle, for instance, hardly has time for conservation work because he works more than sixty hours per week.
Một số ví dụ khác
 • In recent years, with the development of technology, we can replace animal experimentations with sophisticated computer programs that could provide more accurate results. For instance,computer-based testing has been used to test the safety of new drugs or cancer treatments and has proved effective.
Trong những năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ, chúng ta có thể thay thế các thí nghiệm trên động vật bằng các chương trình máy tính tinh vi có thể cung cấp kết quả chính xác hơn. Ví dụ, thử nghiệm dựa trên máy tính đã được sử dụng để kiểm tra sự an toàn của các loại thuốc mới hoặc phương pháp điều trị ung thư và đã chứng minh hiệu quả.
 • I think that without the cooperation of both politicians and individuals, environmental issues will never be effectively tackled. For example, if farmers continue to burn forests for their own purposes, regardless of the government’s regulations, the problem of climate change will never be successfully mitigated.
Tôi nghĩ rằng nếu không có sự hợp tác của cả chính trị gia và cá nhân, các vấn đề môi trường sẽ không bao giờ được giải quyết một cách hiệu quả. Ví dụ, nếu nông dân tiếp tục đốt rừng vì mục đích riêng của họ, bất kể các quy định của chính phủ, vấn đề biến đổi khí hậu sẽ không bao giờ được giảm thiểu thành công.

Cách 2: Sử dụng “such as”: như là

Nếu sử dụng “such as” thì mình sẽ không tách câu như vậy, mà mình sẽ nêu trực tiếp ví dụ vào câu mà mình đang viết luôn nhé.
Ví dụ: Children should be encouraged to play sports such as football or basketball instead of playing video games.
Trẻ em nên được khuyến khích chơi các môn thể thao như là bóng đá hay bóng rổ thay vì chơi games.
Một số ví dụ khác
 • In order for serious problems, such as global warming, prolonged droughts, violent storms or other extreme weather events, to be effectively addressed, it requires the efforts and cooperation of politicians and large environmental organisations.
Để các vấn đề nghiêm trọng, như nóng lên toàn cầu, hạn hán kéo dài, bão dữ dội hoặc các sự kiện thời tiết khắc nghiệt khác, được giải quyết một cách hiệu quả, nó đòi hỏi sự nỗ lực và hợp tác của các chính trị gia và các tổ chức môi trường lớn.
 • These days, face-to-face communication is being replaced with online conversations using social media apps, such as Facebook, WhatsApp or Tumblr.
Ngày nay, việc giao tiếp trực tiếp đang được thay thế bằng các cuộc trò chuyện trực tuyến bằng các ứng dụng mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, WhatsApp hoặc Tumblr.

Cách 3: Sử dụng “Take…as an example” hay “…to be a good case in point”: Lấy…là 1 ví dụ/ …là 1 ví dụ điển hình

Nếu sử dụng 2 cụm này thì mình sẽ cần viết thêm 1 câu triển khai ví dụ đó.
Ví dụ 1
Các bạn đọc ví dụ sau để hiểu nhé:
 • Ý chính: Nhà mới nên xây theo phong cách của nhà cổ trong khu vực vì nó giúp giữ gìn truyền thống và văn hóa, giúp tăng du lịch.
 • Câu ví dụ: Lấy Hội An là 1 ví dụ// Hội An là 1 ví dụ điển hình.
 • 1 → 2 câu triển khai ví dụ → Để làm được câu này mình phải phân tích ý chính:
◊ Nhà mới nên xây theo phong cách của nhà cổ trong khu vực → Khu vực nào? → Hội An
◊ giúp tăng du lịch → tăng bao nhiêu?/ tăng như thế nào? → mỗi năm hàng triệu du khách trong và ngoài nước tới Hội An tham quan.
Đoạn văn tiếng Anh:
 • Ý chính: On the one hand, the primary reason why some people think that modern constructions should follow the style of the old ones in local areas is that this helps preserve traditional and cultural values, which could boost tourism in these areas.
 • Câu ví dụ: Take Hoi An as an example// Hoi An is a good case in point.
 • Câu triển khai ví dụ: Local people in this city are encouraged to preserve their old houses or construct new houses in traditional architectural styles. As a result, Hoi An has become a popular tourist destination that attracts millions of tourists on an annual basis
Ví dụ 2.
 • Ý chính: On the one hand, learning literature from local resources gives children the opportunity to learn more about their own traditional and historical heritage.
 • Ví dụ: Take Su thich banh chung banh day as an example.
 • Triển khai ví dụ: This fairy tale helps kids to know more about the main purpose of Tet holiday and how people celebrated Tet in the past.
Còn rất nhiều cách lấy ví dụ khác nhưng 3 cách trên là những cách mình thường sử dụng nhất cho các bài viết của mình. Mình hy vọng rằng bài chia sẻ này sẽ hữu ích với các bạn nhé.
Tags: